Kotlíkové dotace

Co jsou kotlíkové dotace ?

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. O peníze z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2. 1., žádají kraje a ty je následně rozdělují mezi domácnosti.

Cílem MŽP je výměna 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní ekologické zdroje vytápění.

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě, za jiný podporovaný zdroj. Výměnu lze provést i v případě, že je v domě současně i jiný zdroj vytápění (elektrokotel, plynový kotel, olejový kotel, apod.), ale kotel na tuhá paliva je deklarován jako hlavní zdroj vytápění.

Předmětem podpory je:

  • kotel na pevná paliva (dřevozplyňovací kotel na kusové dřevo, automatický kotel na pelety a automatický kotel na uhlí nebo jejich kombinace),
  • tepelné čerpadlo (země – voda, vzduch – voda, voda – voda),
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (pouze jako doplněk k jednomu ze tří typů zdrojů výše).

Kotlíkové dotace – výběr nejdůležitějšího

  • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
  • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
  • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
  • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.
  • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Výměna kotlů

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign.

Jak lze získat dotaci

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Ty se musí  přihlásit na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Kraje mají poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla.

Kotlíkové dotace – aktuální informace naleznete vždy na –  https://lokalni-topeniste.msk.cz/